ความโศกย่อมเกิดเพราะตัณหา ภัยย่อมเกิดเพราะตัณหา ผู้ที่ปลดเปลื้องตนจากตัณหาเสียได้แล้ว ย่อมไม่มีความโศก แล้วภัยจักมีมาแต่ไหน...เจริญพรโยมทั้งหลาย - l a n s c a p e e v e r y d a y - #vsco #vscocam #vscogood #vscophile #hill #mountain #camp By The A

This Calgary moment captured with Instagram. Share your favourite Calgary moments on Capture Calgary by downloading the free Instagram app, using it to take a picture and including “#capturecalgary” or "#sceneyyc" in your image’s caption. It’s that easy.

Check out the original here.

Jun 02, 2014

Instagram

Like this Photo

X

Report this Photo

Is this photo inappropriate? If so, please let us know.

Report ImageCancel