ไม่คิด ไม่พูด ไม่ทำ ในสิ่งที่ไม่ดี การเดินทางไปของจิตนั้นเรามิอาจควบคุมได้ในยามที่ในหัวนั้นเต็มไปด้วยเรื่องฟุ้งซ่านทางโลก การระลึกถึงพระพุทธเจ้าโดยการท่อง พุทโธ ธัมโม สังโฆ ผ่านการหายใจเข้าออก นั้นสามารถเรียกสติเรากลับคืนมาได้ สติมา ปัญญานั้นจึงเกิด ขอให้ By The A

This Calgary moment captured with Instagram. Share your favourite Calgary moments on Capture Calgary by downloading the free Instagram app, using it to take a picture and including “#capturecalgary” or "#sceneyyc" in your image’s caption. It’s that easy.

Check out the original here.

May 29, 2014

Instagram

Like this Photo

X

Report this Photo

Is this photo inappropriate? If so, please let us know.

Report ImageCancel