จงตั้งมั่นอยู่ในสติ อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิต ไม่ให้คิดประมาท เจริญพรโยมทั้งหลาย... #ระหว่างทางไปกวาดทางเดินกุฏิ - s i l e n t i s c e n t e r p o i n t - #vsco #vscocam #vscogood #vscophile By The A

This Calgary moment captured with Instagram. Share your favourite Calgary moments on Capture Calgary by downloading the free Instagram app, using it to take a picture and including “#capturecalgary” or "#sceneyyc" in your image’s caption. It’s that easy.

Check out the original here.

May 28, 2014

Instagram

Like this Photo

X

Report this Photo

Is this photo inappropriate? If so, please let us know.

Report ImageCancel